biuro rachunkowe grybó
1)
Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:
dziennik,
konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2)
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencje wyposażenia.
3)
Sporządzanie deklaracji podatkowych.
4)
Sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.
1)
Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:
podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencji wyposażenia,
dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.
2)
Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
1)
Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:
ewidencji ryczałtu,
ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej .
2)
Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
1)
Prowadzenie ewidencji pracowników.
2)
Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych.
3)
Prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy.
4)
Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie.
5)
Sporządzanie sprawozdań Z0-3 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach - w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane).
6)
Sporządzanie list płac.
7)
Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.
8)
Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych.
9)
Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło.
10)
Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) i na paskach wynagrodzeń.
11)
Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R, PIT-8A),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie.
12)
Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.
1)
Analizy ekonomiczno-finansowe.
2)
Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.
3)
Sporządzanie sprawozdań do GUS.
4)
Doradztwo podatkowe przy wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej.
5)
Sporządzanie w imieniu klienta wniosków kredytowych.
6)
Sporządzanie deklaracji PFRON.
7)
Przygotowywanie umów cywilno-prawnych we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego.
8)
Wszelkiego rodzaju rozliczenia roczne.
9)
Sporządzanie wniosków niezbędnych do otrzymania zasiłku rodzinnego.
10)
Sporządzanie wniosków do PUP o dofinansowanie działalności gospodarczej.
11)
Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych.
12)
Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta.
13) Składanie wniosków o zwrot podatku VAT.
14) Sporządzanie deklaracji podatku od spadków i darowizn.
15) Opracowywanie następujących regulaminów:
  polityki rachunkowości, planu kont,
regulaminu wynagradzania,
regulaminu premiowania pracowników,
regulaminu przydziału i używania odzieży roboczej,
regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
instrukcji obiegu dokumentów,
instrukcji gospodarki kasowej,
instrukcji inwentaryzacyjnej.
© BIURO RACHUNKOWE MK. Realizacja: Verakom